Kiến Xương phấn đấu năm 2022 có thêm 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Năm 2021, huyện Kiến Xương có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là: Bình Định, Nam Bình, Bình Thanh, Vũ Ninh, Vũ Hòa. Năm 2022, Kiến Xương tiếp tục phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận xã NTM nâng cao gồm: Vũ Lễ, Quang Trung, Hồng Tiến.

Xã Nam Bình tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; huy động các nguồn lực bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó phát huy vai trò chủ thể của người dân; phấn đấu hết năm 2025, Kiến Xương có trên 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *